พิธีกรร่วมในการสัมภาษณ์ คุณรัฐภูมิ วุฒิจำนงค์ อดีตคนไทยหนึ่งเดียว