INNOVATION

INNOVATION & SUCCESS

 • · โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจยุคดิจิตอลที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน อีกทั้งผลกระทบจาก อุตสาหกรรมการผลิตจากจีน และรูปแบบสินค้าที่เหมือนกันทั้งประเทศ รวมทั้งปัญหาการขาดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ วิกฤตการณ์ทางธุรกิจแห่งยุคที่ทุกคนต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนี้ คุณจะรับมืออย่างไร?
 • · ความแตกต่าง หรือ นวัตกรรม คือ สิ่งที่จะพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์ความพิเศษให้กับ ธุรกิจคุณ เพื่อสามารถรับมือกับสถานะการณ์นี้และมุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างทันท่วงที

BENEFIT

 • · หลักสูตรนี้ คือ การติดอาวุธทางปัญญา ทำให้คุณก้าวหน้ากว่าผู้อื่น
 • · สร้างความเข้าใจในเรื่องของ INNOVATION หรือ นวัตกรรม อย่างถ่องแท้ จนสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • · สร้างพื้นฐานความเข้าใจในระบบนวัตกรรมทางเศรษฐกิจของยุคนี้ จนคุณสามารถกำหนดทิศทางสู่ชัยชนะในอนาคต ได้อย่างแม่นยำ

register.png

COURSE OUTLINE

หลักสูตรนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

 1. 1. ภาคการบรรยาย
  เพื่อการสร้างความเข้าใจนวัตกรรม เนื้อหาคัดสรรแบบเข้นข้น ยกตัวอย่างประกอบเข้าใจง่าย
  1. 1.1 นวัตกรรมคืออะไร?
   1. 1.1.1 ความหมายที่แท้จริงของนวัตกรรม
   2. 1.1.2 การแบ่งประเภทของนวัตกรรม
   3. 1.1.3 ทฤษฎีทางนวตักรรม
  2. 1.2 ชีวิตของนวัตกรรม
   1. 1.2.1 แหล่งกำเนิดนวัตกรรม
   2. 1.2.2 กระบวนการเกิดขึ้นของนวัตกรรม
   3. 1.2.3 การตระหนักถึงคุณค่าของนวัตกรรม
  3. 1.3 การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
   1. 1.3.1 การจัดการนวัตกรรม
   2. 1.3.2 ธุรกิจและโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
   3. 1.3.3 กลยุทธ์ทางนวัตกรรม
  4. 1.4 กรณีตัวอย่างสำคัญของนวัตกรรมทั้งของไทยและระดับโลก เล่าสนุก ฟังเพลิน ได้สาระ
 2. 2. ภาคเชิงปฎิบัติการ
  เพื่อการนำความรู้สู่การใช้งานได้จริงทั้งกับตนเองและองค์กร Workshop สนุก สร้างแรงบันดาลใจ
  1. 2.1 Exploration การสำรวจและรวบรวมข้อมูล
   1. 2.1.1 สืบค้นความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ ในธุรกิจคุณ เพื่อเป็นฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรม
  2. 2.2 Innovation การสร้างแนวคิดนวัตกรรม
   1. 2.2.1 ระเบิดออกความสามารถที่แท้จริงของคุณออกมา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สร้างนวัตกรรมได
  3. 2.3 Implementation การนำแนวคิดไปทดสอบและทดลองปฎิบัต
   1. 2.3.1 วางกลยุทธ์นวัตกรรมของคุณให้สอดคล้องกับ World Trend เพื่อความสำเร็จสูงสุด
  4. 2.4 สรุปรวบยอดหลักการสำคัญทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้สร้างความสำเร็จได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน

download_a4.png

download_outline.png

REGISTRATION

การสมัครเรียน

 • · แบบ Customize
  • จากความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม เราสามารถปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของท่านได้ทุกรูปแบบ อาทิ
   • - หากท่านหรือองค์กรต้องการริเริ่มการสร้างสรรค์นวัตกรรม เราจะออกแบบหลักสูตรเพื่อปูพื้นฐานนวัตกรรมแบบที่สอดคล้องกับธุรกิจที่ทำอยู่ได้
   • - หากท่านหรือองค์กรมี R&D สิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรมอยู่แล้ว เราจะออกแบบหลักสูตรเชิงกลยุทธเพื่อให้นวัตกรรมของท่านประสบความสำเร็จได้ในตลาด
 • · แบบ Exclusive Private Class
  • เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว วันเวลาตามสะดวก สามารถวิเคราะห์การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แนวทางสู่ความสำเร็จได้อย่างลึกซึ้ง
 • · แบบกลุ่ม 5-15 คน
  • กลุ่มย่อย เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ สามารถปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด
 • · แบบกลุ่ม 20-50 คน
  • เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือบริษัทที่ต้องการเสริมศักยภาพให้บุคลากร

หมายเหตุ

 • · การสอนทั้งหมด สามารถทำได้ทั้งที่บริษัทของผู้เรียน หรือสถานที่ภายนอก อาทิ ห้องสัมมนาของโรงแรม, Co-Working Space, สถานที่ฝึกอบรมต่างจังหวัด ฯลฯ
 • · สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]

register.png